تبلیغات
اندیشه من-2 - من
خب من دانش اموزهستم سال دوم دبیرستان رشته تجربی
به سیاست وحقوق وکلارشته انسانی علاقه دارم!!!
وازجمله بارزترین اخلاقیات من ارمان گرایی که امیدوارم واقع گرایی هم باشه !!!
راستی من ساکن نصف جهان هستم!!!